9lik hada wahd dari

9lik hada wahd dari kan 3ndo syons 9lo lostad nod arsam li kabda wmnin nad rsam kabda wdar liha rjlin swlo lostad galih lkabda hiya hadik wrajlin lach gali tilmid hit kansma3 baba kaygol lmama 3li *****