Ana o sahb khti

hada wa7d dri kayhdar m3a sa7bo galih asahbi 3rafti chno w9a3 lbar7 galih achno .galih rani dkhalt ldar blil wana nl9a khti hia osa7bha barkine kidahko okidiro c 7wayj khaibin .galih omnb3d achno drti nta galih dkhalt kantsallat lkusina wana nakhod wa7d jnwia galoh zid kmal galih chdit wa7d banana wa7d tafa7a 9ta3thom wana nsayb wa7d l3asir bradt bih l2asab .ohowai golih sahbo o ach drti m3a sa7b khtak?????? galih inod isawb 3asir rasso mali khdam 3and bahh