jahnam

kalik hada wa7d rajl dima kaiswl wa7d lmra chno labsa: katkolih srwal,kaikol liha chne labsa t7t srwal katkolih chort kaikol liha chnolabsa ta7t chort katkolih slip kaikol liha chno labsa ta7t slip katb9a sakta b9aaaaa kaikolha liha kola nhar mchat kaltha l mamaha kalt liha ila kalik chno labsa ta7t slip koli lih jahnam mchat kaliha chno labsa ta7t slap katlih jahnam kaliha: madrlich chi kafr blah hhhhhhhhhh