10 دراهم

galik hado wa7d jouj drari tay9raw f nafs l9isem ou wa7d nhar t3atlo ou gal lihom lostad fin t3atalto gal lih lowl ana knt tan9lb 3la wa7d 10 DH gal lih wakha ou nta gal lih ana knt 7at lih rjliya 3la 10DH