5iyana zawjiya

ada wahad chra ropo likdab tysarf9o hato fadar d5al waldo sawlo fin kanti awaldi 9alih Kant kanhfad m3a cahbi chado ropo b9a3lit btsarfi9 jatte moo sawlato malk m3ah 9alih kdab 3liya hiya t9olih machi mochkil 3awaldak hadak; chadha ropo 3taha 9atla dyal tsarfi9