اﻷداب و مشي شغلك

Hada wa7d smiyto el2adab owa7d smito machi cheghlak galihom bahom li nja7 nchrilo motor ooli manja7ch n3l9o fe 3tabt lmida onja7machi chghlak ol2adab s9at o bahom chra lmachi chghlak motor o3la9l2adab fe 3tabt lmida okhraj machi chghlak blmotor dyalo o wa9fo wahd lbolisi 9alih achno smiytak 9alih machi chghlak smiyti machi chghlak 9alih hada howa l2adab 9alih la l2adab khlito m3ala9fe 3tabt lmida hhh