lbatri

wahd sitad dima kaifiya9 waldo m3a 5sbah bach idfa3 lbah tamobil bach dimari dima wahd nhar hrab dari mht mo lmokhtafon halt 3afak awlidi ila kanti tasma3 lia rir rja3 ahh bak chra batri jdid