9owat lmosa3ida

Glik hado lemrod bghawe ye9raw l'mat dawhem l9ism...lmo3alem ktab lihem 0 btabachir sfar galihem mahad galo lih sifren 3awed katbo lihem btabachir hmar ogalihem mahada galo lih 7iiiimmrroonne hhhhhhhh