Chfara w da2ira

Galik hada wa7d na3s flil fdaro w homa ydkhlo 3lih chfara w rsmolih da2ira wgalolih howa w mrato ila khrjto mn had da2ira n9tlkom w dawlo ga3 li kayn f dar wkhlawh 3al das w b9a kayd7k swlato mrto 9altlo 3lach kad7k wach chfara kchtona w nta katzl3 bd7k 9aliha 7it 9olbto rani khrjt mn da2ira 10 dyal lmrat wga3 ma3a9 biya.