derham taht lmekhda

sapitar lahma9 3taw lihom kamlin darham darham okol wahad ach kaydir bih owahad daro taht lamkhada oja 3ando atbib galih chno kadir galih ch ch ch ch cht almalek na3as