DLAH DLAH

HADA WAHD SBITAR LHOMA9 FAR9O 3LIHOM DLAH KOL WAHD ACHNO DAR BIHA WAHD LMSATI B9A KAYTLAMASS FIHA SOWLO TABIB 3LACH KAYDIR LIHA BHAL HAKAK 9ALO KANTFAKAR SAL3AT JADI