الحمصه فلواد

قالینیک هدا واحد جای فجناب لواد اتیاکول فلحمص اهیه طحلیه حمصه فلواد ابقات جلف فاءدو اهوا یقل لیها سیر تعومی هنی شدلیک حویجک ستس