sbitar alhmak

galk hada wahd sbitar alhmaq atwhom joj zitonat whda baida whda kahla chi kidrab bihom kolwahd ach kidir bihom wahd kad ziton kahla howa iklaa biha lbaida boa