tbibza

galike hada wa7ad lfassi mcha lsbitare l9a tbibe ta3o makaynche glasse sa3a howa kaytssanna fihe dazte wa7ade lfarmliya 2lida bzzafm3a lfassiyine makayhadrouche mazyane galiha tbibza gatlihe tbiza hiya moke