wahad lmregal

hada wahad bare isafar .hwa ohmaro .galas kaytsana lkara .halkar ja osawlo rajal chhal bach radi trakbni ana ohmare galih nta b 100 dh olahmar b 20 dh ohowa igolih ragal kta3 2 blayas dyal 2 hmiiir hhhhhhhh.