za9ram mgarad

hada wa7d za9ram lmgarad chra lwaldo pikala mcha tidor biha ot3alam yatl9 yad wa7da mcha3and bah 9alih t3alamt ntla9 joj ydin howa ygolih bah safi nbi3o lgidon